Liturgie

Zondag 3 maart

 

Morgendienst bediening Heilig Avondmaal

Ps.   65:1

Ps. 119:88

Mattheus 26:57-68

Ps.   38:12, 13, 14

Ps.   62:1

Lezen 2e gedeelte Avondmaalsformulier

Ps.   62:4

Bediening Heilig Avondmaal

Ps.   23:1, 2, 3

Lofzang van Maria:1

 

Tekst: Mattheus 26: 63a en Jesaja 53:6-7

63 Doch Jezus zweeg stil.

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

 

Doch Jezus zweeg stil

1. Zijn zwijgen voor Zijn vijanden

2. Zijn zwijgen voor zijn Vader

3. Zijn zwijgen voor Zijn volk

  

Middagdienst nabetrachting Heilig Avondmaal

Ps.  65:3

Jesaja 56:1-8

Ps.  68:2

Ps.  87:3, 4, 5

Ps.  26:12

Ps. 118:7

  

Tekst: Handelingen 8:39

En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap. 

De Kamerling van Candacé

1. zijn weg

2. zijn blijdschap