Liturgie

Zondag 26 mei

 

Morgendienst

Ps.   65:3

Ps.   56:6

Schriftlezing: Johannes 4:1-24

Ps.   48:1, 4, 6

Ps.   43:3

Ps.   68:8

 

Tekst: Johannes 4:19-24

 

Christus' onderwijs aan een bekommerde zondares 

1. de vraag om dat onderwijs

2. de plaats in dat onderwijs

3. de kern van dat onderwijs

 

Vragen :

1 Hoe zou u de term 'bekommerde zondares' uitleggen

2 Wat zegt de Schrift over 'bekommering' in

   - Psalm 38:19

   - Spreuken 12:25

   - 1 Petrus 5:7

3 Waarom stelt de Samaritaanse vrouw deze vraag?

4 Wat bedoelt de Heere Jezus met Zijn antwoord? 

5 In welk gedeelte van de Christenreis van Bunyan zou je de Samaritaanse vrouw plaatsen ?

 

Middagdienst

Ps.  34:6, 7

Schriftlezing: Efeze 5:22 - 6:9

Ps. 103:7

Ps.  78:2, 3, 4

Ps.  22:16

Ps.   90:9

 

Tekst: HC zondag 39 

Wat wil God in het vijfde gebod?

Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

 

Het vijfde gebod en de ouders

1 hun roeping (voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren)

2 hun houding (verwekt uw kinderen niet tot toorn)

 

Vragen:

Van wie en hoe moeten kinderen leren om te eren en lief te hebben?

Noem een aantal voorbeelden waarom het 5e gebod voor sommige mensen pijnlijke kanten heeft

3 Noem enkele voorbeelden uit de Bijbel van ouders die hun kinderen in de vreze des Heeren hebben opgevoed. En noem ook enkele voorbeelden van het tegendeel. 

4 Hoe doen wij dat, als we kinderen mogen hebben? Hoe spreken wij over de dienst van de Heere? Over de knechten van de Heere? 

5 Wanneer hebben ouders beloofd dat zij het 5e gebod zullen gehoorzamen?